Begeleiding

Binnen het CSE bieden wij leerlingen en studenten een uitgebreid en op de individuele leerling gericht begeleidingsprogramma. De begeleiding wordt op verschillende manieren verzorgd.

Leercoach

Basisonderwijs
Groep 7/8 heeft twee vaste leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar zal er een informatieavond zijn waarbij de contactmomenten voor de kinderen en hun ouders worden gecommuniceerd. Deze wijken af van de contactmomenten binnen het voortgezet onderwijs, in verband met advies richting voortgezet onderwijs dat voorafgaand aan de Cito is gepland.

Voortgezet onderwijs
Je leercoach is de centrale persoon als het om leerlingbegeleiding gaat. Hij staat in nauw contact met jou, je ouders/verzorgers en je docenten. Minstens twee keer per periode heb je een gesprek met je leercoach. Individueel of met een klein groepje medeleerlingen praat je over onderwijszaken en over je sport. Je resultaten, de lessen, werken in het TLC, contact met medeleerlingen; alle zaken die de school betreffen kunnen hierbij aan bod komen. Ook je sportieve ontwikkeling is onderwerp van gesprek. Naast de gesprekken met je leercoach is er voor klas 1 en 2 een wekelijks mentor-groepsuur. In die uren werken we aan projecten als “leren leren” en het aanleren van sociale vaardigheden. Ook faalangstreductie-training kan een plaats krijgen in deze uren. In het derde (havo) en vierde (vwo) schooljaar besteden we aandacht aan de voorbereiding op de profielkeuze. Voor het vmbo doen we dit in het tweede schooljaar.

Dyslexie
Ook testen we in het eerste jaar iedereen op spellingsproblemen. Als vervolg op de test in het eerste leerjaar krijgen spelling-zwakke leerlingen extra hulp aangeboden. Als na een nieuwe test blijkt dat de leerling onvoldoende is vooruitgegaan dan kunnen we in overleg met ouders of verzorgers een dyslexie-onderzoek aanvragen. De kosten hiervoor zijn voor 75% voor de ouders, de overige 25 % betaalt de school. Als je dyslectisch bent kun je extra faciliteiten krijgen, bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken. We hebben op onze school een dyslexiespecialist.

Ondersteuningsteam
Wanneer een leerling/sporter specialistische hulp nodig heeft, komt het zorgteam van het CSE in beeld. Het team bestaat uit een coördinator en een aantal specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding en fysieke en mentale begeleiding aan sporters. Het ondersteuningsteam overlegt wekelijks. Daarnaast komt minstens eenmaal per onderwijsperiode het ondersteuningsteam samen, met daarin ook externe specialisten.

Remedial teaching/orthopedagogiek
De Remedial Teacher begeleidt leerlingen op individuele basis, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie of op het gebied van studievaardigheden. De orthopedagoge die aan het CSE is verbonden kan sociaal-emotionele, leer- en/of gedragsproblemen in kaart brengen en mee helpen oplossen. Zo nodig schakelt zij externe hulp in.

Sportpsychologie
Een sporter/leerling komt in aanmerking voor sportpsychologische begeleiding als hij een vraag heeft naar aanleiding van zijn prestatie of ontwikkeling in de sport. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe om te gaan met wedstrijddruk, teleurstellingen of spanning. Sporters worden doorverwezen door de zorgcoördinator, de sportcoach, de leercoach, door ouders of via Topsport Overijssel. De intake en begeleiding zelf is voor rekening van (ouders van) de sporter.

Sportmedische verzorging
Binnen het CSE zijn sportmedische verzorgers aangesteld. Bij hen worden de blessures gemeld en zij kunnen de eerste hulp bieden. De verzorgers kunnen eventueel doorverwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut of een specialist bij de Isala klinieken (waarmee het CSE samenwerkt). Om uw zoon of dochter goed te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk om blessures binnen vierentwintig uur te melden bij de verzorgers.

Vertrouwenspersoon
Als je persoonlijke problemen niet met je leercoach of een andere begeleider wilt bespreken, dan kan je ze delen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal het voorgelegde probleem altijd vertrouwelijk behandelen en het alleen met jouw instemming met anderen bespreken. Als het nodig is, verwijst de vertrouwenspersoon naar gespecialiseerde hulpinstanties.