Begeleiding

Binnen het CSE bieden wij leerlingen en studenten een uitgebreid en op de individuele leerling gericht begeleidingsprogramma. De begeleiding wordt op verschillende manieren verzorgd.

Leercoach

Basisonderwijs
Groep 7/8 heeft twee vaste leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar zal er een informatieavond zijn waarbij de contactmomenten voor de kinderen en hun ouders worden gecommuniceerd. Deze wijken af van de contactmomenten binnen het voortgezet onderwijs, in verband met advies richting voortgezet onderwijs dat voorafgaand aan de Cito is gepland.

Voortgezet onderwijs
Je leercoach is de centrale persoon als het om leerlingbegeleiding gaat. Hij staat in nauw contact met jou, je ouders/verzorgers en je docenten. Minstens twee keer per periode heb je een gesprek met je leercoach. Individueel of met een klein groepje medeleerlingen praat je over onderwijszaken en over je sport. Je resultaten, de lessen, werken in het TLC, contact met medeleerlingen; alle zaken die de school betreffen kunnen hierbij aan bod komen. Ook je sportieve ontwikkeling is onderwerp van gesprek. Naast de gesprekken met je leercoach is er voor klas 1 en 2 een wekelijks mentor-groepsuur. In die uren werken we aan projecten als “leren leren” en het aanleren van sociale vaardigheden. Ook faalangstreductie-training kan een plaats krijgen in deze uren. In het derde (havo) en vierde (vwo) schooljaar besteden we aandacht aan de voorbereiding op de profielkeuze. Voor het vmbo doen we dit in het tweede schooljaar.

Dyslexie
Ook testen we in het eerste jaar iedereen op spellingsproblemen. Als vervolg op de test in het eerste leerjaar krijgen spelling-zwakke leerlingen extra hulp aangeboden. Als na een nieuwe test blijkt dat de leerling onvoldoende is vooruitgegaan dan kunnen we in overleg met ouders of verzorgers een dyslexie-onderzoek aanvragen. De kosten hiervoor zijn voor 75% voor de ouders, de overige 25 % betaalt de school. Als je dyslectisch bent kun je extra faciliteiten krijgen, bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken. We hebben op onze school een dyslexiespecialist.

Ondersteuningsteam
Wanneer een leerling/sporter specialistische hulp nodig heeft, komt het zorgteam van het CSE in beeld. Het team bestaat uit een coördinator en een aantal specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding en fysieke en mentale begeleiding aan sporters. Het ondersteuningsteam overlegt wekelijks. Daarnaast komt minstens eenmaal per onderwijsperiode het ondersteuningsteam samen, met daarin ook externe specialisten.

Remedial teaching/orthopedagogiek
De Remedial Teacher begeleidt leerlingen op individuele basis, bijvoorbeeld in het geval van dyslexie of op het gebied van studievaardigheden. De orthopedagoge die aan het CSE is verbonden kan sociaal-emotionele, leer- en/of gedragsproblemen in kaart brengen en mee helpen oplossen. Zo nodig schakelt zij externe hulp in.

Sportpsychologie
Een sporter/leerling komt in aanmerking voor sportpsychologische begeleiding als hij een vraag heeft naar aanleiding van zijn prestatie of ontwikkeling in de sport. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe om te gaan met wedstrijddruk, teleurstellingen of spanning. Sporters worden doorverwezen door de zorgcoördinator, de sportcoach, de leercoach, door ouders of via Topsport Overijssel. De intake en begeleiding zelf is voor rekening van (ouders van) de sporter.

Sportmedische verzorging
Binnen het CSE zijn sportmedische verzorgers aangesteld. Bij hen worden de blessures gemeld en zij kunnen de eerste hulp bieden. De verzorgers kunnen eventueel doorverwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut of een specialist bij de Isala klinieken (waarmee het CSE samenwerkt). Om uw zoon of dochter goed te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk om blessures binnen vierentwintig uur te melden bij de verzorgers.

Vertrouwenspersoon
Als je persoonlijke problemen niet met je leercoach of een andere begeleider wilt bespreken, dan kan je ze delen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal het voorgelegde probleem altijd vertrouwelijk behandelen en het alleen met jouw instemming met anderen bespreken. Als het nodig is, verwijst de vertrouwenspersoon naar gespecialiseerde hulpinstanties.

Passend onderwijs
Voor ons is Passend Onderwijs: Onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten. Wij zijn er voor alle leerlingen, ook degenen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zorgen voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van het kind en de voorkeuren  van de ouders. We gaan samen in gesprek om mogelijkheden te verkennen en maatwerk te leveren voor ieder kind.

De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van “welke beperkingen heeft deze leerling” naar “wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken”. Een ander manier van kijken en denken die er voor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. In dat kader hebben alle scholen zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio (het Samenwerkingsverband SWV 23-05) zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Op de website http://www.swvvoijsselvecht.nl  staat meer informatie over het samenwerkingsverband IJssel-Vecht.

Vraag naar extra ondersteuning
Voor de meeste leerlingen is ons onderwijsaanbod met basisondersteuning (link naar inhoud van de basisondersteuning) voldoende. Maar soms blijkt dat uw dochter of zoon extra ondersteuning nodig heeft. In gezamenlijkheid met ouders stellen we dan een zogenaamd Ontwikkelingsperspectief op (OPP). In het ontwikkelingsperspectief staat de onderbouwing van de plaatsingskeuze, de bevorderende en belemmerende factoren die bij het opleiden van de leerling meespelen en de te verwachten uitstroommogelijkheid. Het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt als uitgangspunt van het onderwijsaanbod. Regelmatig zullen we met de leerling en ouders de voortgang evalueren  en zo nodig bijstellen.
Het kan zijn dat we op onze locatie de passende aanpak niet kunnen bieden, maar een andere school wel. Landstede VO heeft een bovenschoolse voorziening (DOC 93)  ingericht, waarbij leerlingen  met hele specifieke ondersteuningsvragen onderwijs kunnen ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.doc93.nl

Grenzen aan passend onderwijs
Helaas moeten wij soms erkennen dat er ook grenzen zijn in wat wij kunnen bieden voor leerlingen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen niet aan het groepsproces kunnen deelnemen. Ook bereiken we onze grenzen als het gaat om extreem gedrag, zowel internaliserend of externaliserend, waarbij gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd. Voor leerlingen die bij ons onderwijs volgen, moet er utizicht zijn op het behalen van een diploma. De onderwijsbehoefte van leerlingen met een lichamelijke beperking moet passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.
 Als een leerling naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs wordt verwezen vraagt het bevoegd gezag van … de school  bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (v)so. Daarnaast is het Samenwerkingsverband ook het orgaan waar de verdeling van de zorggelden wordt geregeld.

Aanmelden
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld uw kind dan minimaal 10 weken voordat het schooljaar begint bij ons aan via het schriftelijk aanmeldingsformulier. Binnen 6 weken (bij uitzondering binnen 10 weken) hoort u of wij (of een andere school) de passende onderwijsplek kunnen bieden.

Contact en informatie
Voor meer informatie over ons zorgaanbod kunt u contact opnemen met een van onze zorgcoördinatoren/intern begeleiders.

‘Als je topsporter wilt worden moet je gewoon naar het CSE gaan’

‘Hockey vind ik heel erg leuk en ik wil er graag beter in worden. Daarom heb ik selectie gedaan en dat ging goed, dus toen mocht ik in groep 7 naar het CSE. Nu zit ik in groep 8. Er zitten ongeveer twintig kinderen in mijn klas, die allemaal verschillende sporten doen. Het is heel gezellig, ik vind het leuker dan op mijn oude school. Daar kreeg je soms gewoon gym, terwijl je hier lekker vaak je eigen sport kunt trainen. Ik heb meer vrijheid en ik kan hier beter worden in mijn sport en dat is wat ik graag wil. We doen van alles, partijtjes en zo. Ik ben een teamspeler die soms wel eens een actie maakt. Ik kan overal wel staan, maar voor en achter kan ik het best. Ik train nu vooral op de techniek, daarin wil ik mij graag verbeteren.
Maar ik hockey vooral, omdat ik het met plezier doe. Naomi van As is mijn grote voorbeeld. Zij heeft overzicht en kan gewoon heel goed hockeyen. Met het team wedstrijden spelen vind ik het mooiste. Als je een topsporter wilt worden moet je gewoon naar CSE gaan. Lekker in sportkleding naar school en veel trainen. Iedereen houdt hier van sporten en van winnen.’

Charlotte van Rossum, Hockey
'Het is heel leuk en motiverend om tussen mensen met dezelfde passie te zitten.'

‘We begonnen twee jaar geleden met zeven squashers op CSE, nu zijn het er veertien. Ik woon in Hellendoorn, van huis naar Zwolle-centrum is een uur reizen. Maar ik heb het er graag voor over. Het is heel leuk en motiverend om tussen mensen met dezelfde passie te zitten. Squash is een supersnelle, uitdagende sport, ik vind het geweldig. Je bent echt in actie, je zweet en je hebt het gevoel dat je wat dóet. Ik vind de combinatie sport en onderwijs zoals dat vanuit CSE wordt geboden geweldig. Het is pittig. Je bent zo gefocust met je sport bezig, dat vergt veel energie. Maar het is wel te doen. En school is en blijft belangrijk, want het is goed om een vak erbij te leren. Maar ik ga wel voor die top. Ik kijk goed naar de toppers en ik speel heel veel. Het zit er wel in, ik moet het er nog uit zien te halen.’

Dennis, Squash
‘De combinatie sport en school vind ik heel leuk’

‘Van jongs af aan heb ik gemountainbiked met mijn vader. Gewoon als hobby, in het bos. Toen ik negen jaar was, heb ik de Amstel Gold Race gefietst, dat was 65 kilometer. Op aanraden van mijn vader ben ik op een wielervereniging gegaan, de Hanzerenners. Eerst met een huurfiets, nu heb ik een eigen fiets. En daarna zeiden mijn ouders dat CSE misschien wel een leuke school voor me zou zijn. En dat was ook zo, ik vind het een heel erg leuke school. Je hebt allemaal mensen met een sportmentaliteit hier. Ik ben een doorzetter, een volhouder denk ik. Behalve de blessure gaat het goed, ik vind die combinatie school en sport heel leuk. Het is in het begin wel even wennen, want echt alles is anders. De vakken, de lesstof, de uren, het rooster. Maar ik vind het hier heel fijn en gezellig, er zijn allemaal leuke mensen. Dat voelde ik meteen al, de eerste keer dat ik hier kwam.’

Isa Nomden, Wielrennen
‘Bij het CSE krijg je de kans om alles mogelijk te maken’.

‘Toen CSE in 2015 een atletiekklas startte, heb ik me meteen aangemeld. Deze school bied je de mogelijkheid om alles mogelijk te maken. Hier krijg je individueel maatwerk. Samen met trainer Ronald Huethorst heb ik op AV PEC, op het Thomas a Kempis Colleg en nu op het CSE keihard gewerkt om op het niveau te komen waarop ik nu zit. Alles wordt hier afgestemd op wat ik wil en wat het beste voor mij is. Sporten staat bij het CSE op nummer 1. Ik train zo’n 18, 19 uur per week en ondertussen ga ik havo halen. Ik denk dat ik sneller kan presteren dan iedereen die in het verleden de Olympische Spelen heeft gewonnen. Dat is mijn droom als topsporter. CSE helpt me daarbij.’

Luuk Peters, Atletiek